Descobrim el Simulador d’Ajuts i esbossem els propers passos d’m4Social

17 juliol 2019

Temps de lectura 3 minuts

Aquesta vegada va ser el torn de la Fundació Pere Tarrés i de l’anfitriona, Anna Blázquez, d’acollir una especialment interessant Comissió de Seguiment de m4Social, la segona de l’any. Reunits en la Facultat d’Educació Social i Treball Social, els membres de la Comissió van tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà les activitats del projecte i les pròximes iniciatives.

Les claus del dia

Durant la segona trobada de la Comissió de Seguiment de m4Social es va efectuar una repassada ràpida a les accions portades a terme durant el primer semestre, especialment centrada en el curs de DPO’s. En relació a la formació sobre dades i privacitat, es va apel·lar a les entitats per a que traslladessin el Termòmetre de dades a totes les seves entitats de primer nivell. Se’n va sol·licitar difusió que s’acompanyaria d’un petit manual d’ajuda.

L’objectiu del Termòmetre de Dades es poder adquirir una visió més completa de les necessitats del Tercer Sector Social en matèria de protecció de dades i utilitzar-la per poder decidir l’aproximació en les properes fases de formació, amb una primera voluntat d’ampliar-la.

Respecte a l’Estudi de les Conseqüències de la Bretxa Digital, un dels objectius anuals d’m4Social, es van sol·licitar voluntaris i voluntàries per formar part del Grup Motor que impulsarà i acotarà el projecte, que ja té definits els objectius, cronograma i l’equip responsable de la seva dinamització i redacció (Fundació Ferrer i Guàrdia).

El m4Social Day va ser un dels temes que va generar més debat, especialment per la proposta d’idees al voltant de la temàtica de Dades i els seus usos i la conversa apassionada sobre els reptes que hi va néixer al seu voltant. Es va recordar que se segueix mantenint un espai obert per idees de ponents, projectes i també millores de l’enfocament del programa.

Per últim, es va anunciar l’inici d’un programa d’acompanyament per a ajudar a les entitats a portar a terme l’elaboració d’un Pla de Transformació Digital. El programa, que aspira a estendre’s en el temps de manera indefinida i a llarg termini, necessita incorporar 5 entitats per aquest primer any.

Es tracta d’un segon pas dirigit a aquelles entitats que haguessin participat a l’anterior Curs d’Agents d’Innovació, tot i que l’acompanyament es pot estendre a entitats que disposin d’un responsable d’innovació o de persones en disposició de fer aquest treball. El Pla inclourà la identificació de prioritats, anàlisi de processos, anàlisi d’eines disponibles, definició d’equips de treball, pressupost i programa de seguiment. El col·lectiu que participarà en aquest programa d’acompanyament és el d’Enginyers Voluntaris.

El Simulador d’Ajuts

Una presentació extraordinaria va córrer a càrrec de Julio Calvo, Director de l’Oficina Tècnica d’Innovació social de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. La seva presència estava especialment enfocada a descobrir davant la Comissió el funcionament de l’aplicatiu web “Simulador d’Ajuts”, una eina que pretén donar més visibilitat a les diferents ajudes a les que una persona té dret segons les seva situació econòmico-social única.

L’eina requereix la introducció d’un mínim de dades anonimitzades sobre el perfil de cada usuari: quantitat de persones convivint en la mateixa llar, relació de parentiu, edat, quantitat d’ingressos, etc. Amb aquesta informació, s’elabora una relació d’ajudes que li corresponen a cada membre de la unitat familiar.

La Comissió va valorar positivament el funcionament del Simulador i va aportar un parell de propostes de millora, especialment referides a la gestió i permanència del perfil de cada usuari que l’utilitzi, tot conservant-ne l’anonimitat i protecció de dades. Es va emplaçar a la Comissió a seguir posant a prova l’eina i vehicular els comentaris i propostes a través d’m4Social.

La pròxima sessió de la Comissió de Seguiment es celebrarà durant el mes d’octubre, amb data per determinar.