Digital Checkup

Per avaluar el grau de maduresa digital de les entitats del Tercer Sector, s’ha dissenyat el Digital Checkup, una eina d’autodiagnosi inspirada en el qüestionari elaborat per l’SCVO (Scottish Council for Voluntary Organisations).  Amb la voluntat de tenir en compte la realitat de les entitats del tercer sector social l’enfocament del qüestionari s’ha basat en quatre pilars:

  • La cultura organitzativa, el lideratge i el talent. 
  • Orientació a la persona usuària i sostenibilitat de l’entitat.
  • Seguretat informàtica i protecció de dades.
  • Comunicació: Màrqueting i continguts digitals.