Anàlisi del sector tecnològic a Catalunya

18 juliol 2017

Temps de lectura < 1 minut

Actualment a Catalunya hi ha més de 14.000 empreses dedicades a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i que apleguen a més de 103.000 treballadors. Es tracta, en la majoria dels casos, de petites empreses o start-ups que s’han convertit en el motor econòmic del país. El sector TIC creix per sobre de la resta de sectors econòmics:  l’increment d’ocupació del 2016 va arribar fins al 26%, molt per sobre del 3,2% de l’economia catalana.
El Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2017, presentat el passat 13 de juliol pel Cercle Tecnològic de Catalunya (CTECNO), és una anàlisi qualitativa i quantitativa de la situació del sector TIC a Catalunya i que recull tres reptes principals.

 

 

Dos d’aquests reptes estan vinculats a la formació. La disparitat actual entre necessitat de professionals i disponibilitat d’aquests es veu agreujada per la incorporació de professionals TIC per part de les empreses de la demanda tecnològica. Segons el president de CTECNO, Jordi Williams Carnes, “hi ha una manca en la formació de les carreres més tècniques que poden generar després ocupabilitat. Això provoca que s’hagi d’importar mà d’obra qualificada de l’estranger”, i ha subratllat que “cal que la formació en aquestes noves disciplines tecnològiques comenci a l’educació primària per tal de generar, més tard, vocacions científico-tècniques”.
Un altre repte vinculat a la formació és la presència de les dones en el sector TIC: al sector hi ha un 31% de dones i un 69% són homes. A més, les dones presents en aquestes empreses no ocupen funcions pròpies del sector sinó més de suport (finances, RRHH, etc.).
Finalment, el tercer repte de futur té a veure amb el Big Data i les polítiques de seguretat i protecció de les dades personals. En aquest sentit, recentment, el Parlament ha aprovat la creació de l’oficina de ciberseguretat de Catalunya que té la funció de planificar i gestionar i supervisar la ciberseguretat del país.