La meitat de les entitats socials tenen dificultats per digitalitzar-se degut a la bretxa digital que afecta les persones a les quals acompanyen

3 febrer 2022

Temps de lectura 2 minuts

Avui hem presentat l’Estudi sobre l’Estat de la Digitalització al Tercer Sector. Un document que vol conèixer com és la implantació de la digitalització en les entitats socials i quines necessitats tenen per desenvolupar la seva capacitat innovadora.

Una de les dades més rellevants de l’estudi és que un 49% de les organitzacions no poden utilitzar certes tecnologies degut a la bretxa digital que afecta les persones a les quals atenen i ofereixen suports. Per altra banda, també revela que el 38% tampoc poden fer-ho per la manca d’habilitats digitals de les professionals del tercer sector. Aquestes són les principals barreres perquè puguin treure el màxim profit de les TIC junt amb el finançament. El 62% de les entitats socials declara tenir problemes per transformar-se digitalment per la manca de recursos econòmics per desenvolupar eines digitals.

Més enllà d’això, l’estudi constata que el tercer sector social encara té potencial de millora i camí a recórrer per transformar-se digitalment. El 62% de les entitats socials tenen un grau de maduresa digital intermedi, és a dir, que són organitzacions que comencen a tenir plans digitals en alguna àrea concreta, que accepten la transformació digital lentament i que han modernitzat alguns aspectes del seu model.

A banda d’això, el 96% de les entitats socials són conscients de la necessitat de digitalitzar-se, però només un 21% ha integrat la digitalització en cadascun dels processos de l’entitat. En aquest sentit, un 76% de les entitats manifesten que la COVID ha estat un catalitzador de la transformació digital de les seves organitzacions.

La principal conclusió que es pot extreure és que el Tercer Sector encara té camí per recórrer pel que fa a la transformació digital i que les entitats encara tenen potencial de millora. És per això que es presenten una sèrie de reptes de cara al futur:

Millorar les competències digitals dels professionals de les entitats del Tercer Sector i dels col·lectius als quals atenen, acompanyen i ofereixen suports.
Millorar la gestió de dades de les entitats, tenint en compte tot el cicle de vida de les dades.
Abordar les TIC des d’una perspectiva estratègica i dissenyar plans de transformació digital per adaptar-se millor a un context canviant.
Millorar les metodologies internes amb l’objectiu de crear una cultura organitzativa més innovadora que posi a la persona al centre.

Pots consultar l’estudi complet aquí.

Rere l’estudi

Els objectius plantejats a l’hora de realitzar aquest informe han estat principalment:

  • Conèixer quina és l’evolució de l’adopció de la tecnologia per part de les entitats del Tercer Sector.
  • Identificar i entendre les principals tendències tecnològiques i com afecten les entitats del Tercer Sector.
  • Identificar nous objectius i establir accions concretes per al projecte m4Social.

Per realitzar aquest estudi i avaluar el grau de maduresa digital de les entitats del Tercer Sector s’ha utilitzat una eina d’autodiagnosi i s’ha comptat amb la resposta de 245 entitats socials de les 3.138 censades al “Mapa d’entitats socials de Catalunya” de la Taula del Tercer Sector.

L’enfocament del qüestionari dirigit a les entitats socials de la mostra s’ha basat en quatre pilars:

  • La cultura organitzativa, el lideratge i el talent
  • Orientació a la persona usuària i a la sostenibilitat de l’entitat
  • Seguretat informàtica i protecció de dades
  • Comunicació: màrqueting i continguts digitals

Per a més informació sobre la metodologia de treball i detalls sobre els resultats, pots consultar l’estudi complet en aquest enllaç.